Bienále slovenských výtvarníkov - amatérov

Bienále slovenských výtvarníkov amaterov v Srbsku 2010 – 2018

V organizácii Galérie Zuzky Medveďovej sa od roku 1991 uskutočňuje prehliadka profesionálnych výtvarníkov, ktorá zoskupuje na jednom mieste vyštudovaných výtvarných umelcov, Slovákov v Srbsku. Je to najprestížnejšie podujatie tohto typu, ktoré sa realizuje každý druhý rok a reprezentuje najnovšie práce výtvarníkov. Ďakujúc jeho kontinuite a uvedomenia si výtvarnej kultúry nášho ľudu výtvarníctvo sa včlenilo do súčasnej slovenskej kultúry ako jedno z jej najaktívnejších častí.

O dve desaťročia neskôr v organizácii galérie sa uskutočnila prvá prehliadka výtvarnej tvorby umelcov amatérov. Podnetom tejto idey bola skutočnosť, že náš slovenský ľud sa  vo voľných chvíľach venuje i výtvarníctvu pričom o tom málo kto vie. V každej našej dedine sa nachádzajú ľudia – výtvarníci amatéri, ktorí sa venujú výtvarníctvu zo záľuby, a pritom vytvárajú práce, ktoré by si spoločnosť mala všimnúť. Počet týchto výtvarníkov je omnoho väčší než počet akademických umelcov a môžeme ich odhadnúť takmer na vyše sto. Na základe doterajších údajov bienále zoskupilo 116 výtvarníkov amatérov, čo predstavuje pozoruhodný počet umelcov.

V období od roku 2010 - 2018 sa uskutočnilo úhrnne päť bienále. Bienále slovenských výtvarníkov – amatérov sa koná každý druhý rok. Na bienále amatérov majú sa právo predstaviť slovenskí výtvarníci - amatéri a insitní maliari starší ako 18 rokov z územia Srbska s jednou prácou, ktorú vypracovali v dvojročnom období.

Amatéri výtvarníci sa venujú tým najrozličnejším témam a technikám: maľbe či kresbe, najčastejšie na ich prácach vidno žánrové scény figúr pri práci, výjavy z každodenného života, krajinky, zátišia, portréty a tiež i abstraktný výtvarný prejav.

Prvé bienále slovenských výtvarníkov – amatérov sa uskutočnilo v roku 2010, 22.05-30.06. Táto prehliadka zoskupila 66 autorov z Petrovca, Hložian, Kulpína, Kysáča, Pivnice, Kovačice, Padiny, Šídu, Vojlovice, Nového Sadu, Boľoviec, Jánošíka a zo zahraničia.     

Druhé bienále sa uskutočnilo v dňoch 25. 05. 2012 - 30. 06. 2012. Zúčastnilo sa ho 57 autorov z 13 dedín a to zo Selenče, Odžakov, Padiny, Kovačice, Boľoviec, Kulpína, Kysáča, Aradáča, St. Pazovy, Hložian, Pivnice, Šabcu a samozrejme z Petrovca.

Tretie bienále sa uskutočnilo 26. 12. 2014. Počet účinkujúcich bol 12 autorov zo 6 dedín. Boli to autori z Petrovca, Hložian, Kovačice, Kulpína, Kysáča a Padiny. To bienále bolo v podstate výstava pozostávajúca z vybraných autorov, čiže  počet výtvarníkov bol obmedzený. Bola to výstava diel autorov amatérov, ktorí dovtedy upútali pozornosť na svoju tvorbu predovšetkým svojím výtvarným prejavom a technikou.

Štvrté bienále bolo verejnosti sprístupnené 17. 12. 2016 - 28. 02. 2017. Na ňom boli prezentované  61 prác 24 autorov. Autori-amatéri prišli z Petrovca, Hložian, Kulpína, Selenče, Kysáča, Jánošíka, Hajdušice, Erdevíka, Lugu a Kovačice. Pre toto bienále bolo zaujímavosťou to, že v rámci prezentácie boli zahrnutí výtvarníci amatéri zo vzdialenejších, menších prostredí.

Piate bienále slovenských výtvarníkov amatérov bolo v období 28.12.2018 – 1.02.2019. Toto bienále zoskupilo 20 autorov z 8 prostredí, zo Selenče, Pivnice, Kysáča, Petrovca, Hložian, Kulpína, Kovačice a Padiny. V tom roku výstava bola umiestnená vo výstavných miestnostiach Turistickej organizácie Báčsky Petrovec (v GZM bola iná výstava v tom termíne) a na organizácii bienále sa podieľalo Združenie petrovských výtvarných umelcov.

Z rekapitulácie vidno, že pravidelná spoločná výstava slovenských výtvarných zanietencov v Srbsku prináša vždy niečo nové a je sa z nej na čo tešiť. Niektorí výtvarníci vystavujú na tomto podujatí už pravidelne a niektorí sporadicky. Viac ako polovica maliarov nám však prichádza z Petrovca, Hložian a Kysáča, z prostredí, v ktorých je náš výtvarný amaterizmus najsilnejší. Hlavným cieľom a úlohou organizovania bienále slovenských výtvarníkov amatérov je zaznamenať, prezentovať a priblížiť širšej verejnosti umelecké záujmy a výtvarné prejavy jednotlivcov v našich prostrediach. Je veľmi dôležité zdôrazniť, že cieľ sa splnil a kontinuita tohto výtvarníckeho podujatia, ktoré určite má svoju budúcnosť je zachovaná. Šieste bienále slovenských výtvarníkov amatérov sa plánuje usporiadať v roku 2020 a jeho uskutočnením sa kontinuita neruší.

Anna Séčová-Pintírová

Galéria Zuzky Medveďovej

GZM

Galéria Zuzky Medveďovej predstavuje dôležitú zložku kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov už tridsať rokov. Slávnostne bola otvorená 1. júla 1989 a prvou expozíciou boli práve umelecké diela Zuzky Medveďovej. Zuzka Medveďová bola prvá akademická maliarka z radov vojvodinských Sloveniek.

Virtuálne prehliadky

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Komplex tradičnej architektúry

Komplex ľudovej arhitektúry

Komplex tradičnej architektúry tvoria Najstarší dom v Petrovci (SK1017), ktorý predstavuje nehnuteľný kultúrny majetok Republiky Srbsko mimoriadneho významu a od roku 1965 je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok. Dom pochádza z druhej polovice 18. storočia a jeho okolie je muzeálnym komplexom. Vedľa domu je sýpka na saniach a Mniač (SK1893), ktorý je tiež nehnuteľným kultúrnym majetkom a je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok.

Výstavná činnosť

Sledujte nás


 ytlogo     GaleriaZM FB