Kultúrnohistorická zbierka

Z celkového počtu zbierkových predmetov v historickej zbierke múzea takmer polovicu tvorí kolekcia starých fotografií, na ktorých sú znázornené rôzne udalosti, osobnosti, prvky z tradičného života Slovákov na území dnešnej Vojvodiny, ale i mimo hraníc Srbska. Ostatné zbierkové predmety sú archívno-dokumentačného typu a sem patria: rôzne dokumenty, pozvánky, letáky, plagáty, účty, potvrdenky a iné. Predmety sú odborne spracované, uvedené do Inventárnej knihy pre historickú zbierku, tiež do kartónu a čiastočne sú uvedené do databázy múzea. Všetky zbierkové predmety potrebujú dodatočnú analýzu a výskum kustóda historika, ako aj systematické akvizície, čím by sme dostali širší obraz o historickom rozvoji slovenskej minority vo Vojvodine.

Určitý počet predmetov sa vzťahuje na udalosti a významné osobnosti slovenskej národnostnej menšiny. Najväčší počet predmetov pochádza z prvej polovice 20. storočia.

Zbierkové predmety, ktoré sa týkajú života Ľudovíta Mičátka v historickej zbierke Múzea vojvodinských Slovákov nie sú charakterovo viazané iba na biografiu Mičátka, ale majú tematickú šírku, čo nám umožňuje skúmanie života meštianstva, rozvoja hospodárstva, spoločenského života hlavne v období pred prvou svetovou vojnou. Obsahovo tieto predmety majú historický význam, ale i vedecko-umeleckú hodnotu.

V historickej zbierke múzea sa uchovávajú dokumenty, ktoré nám podávajú bližšie informácie o korešpondencii Ľudovíta Mičátka, tiež sú tu poukážky o zaplatení členského v rôznych združeniach a spoločnostiach, výpisy z bankových účtov, poistenia, účty z rozličných podnikov a iné. Na základe dokladov o zaplatení členského poplatku Dr. Mičátek bol členom viacerých združení a spoločností, či už národných, odborných, umeleckých, športových a iných. Tak napríklad bol členom Advokátskej komory pre Banát, Báčku a Baraňu, Matice srbskej, Muzeálnej slovenskej spoločnosti, členom Správnej rady Ligy proti tuberkulóze, tiež členom rozšírenej mestskej rady mesta Nový Sad, Novosadskej obchodnej mládeže, Sokolskej spoločnosti Nový Sad, tiež zakladajúcim členom Sokolskej jednoty Kysáč a podobne.

Krátke nahliadnutie do historickej zbierky Múzea vojvodinských Slovákov nám podáva tie základné informácie, ktoré by mali podnietiť k štúdiu bádateľov, študentov a záujemcov o kultúrnu historiu vojvodinských Slovákov.

V súčasnosti prebieha proces digitalizácie zbierky, ktorý uľahčí jej vyhľadávanie a používanie.

Galéria Zuzky Medveďovej

GZM

Galéria Zuzky Medveďovej predstavuje dôležitú zložku kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov už tridsať rokov. Slávnostne bola otvorená 1. júla 1989 a prvou expozíciou boli práve umelecké diela Zuzky Medveďovej. Zuzka Medveďová bola prvá akademická maliarka z radov vojvodinských Sloveniek.

Virtuálne prehliadky

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Komplex tradičnej architektúry

Komplex ľudovej arhitektúry

Komplex tradičnej architektúry tvoria Najstarší dom v Petrovci (SK1017), ktorý predstavuje nehnuteľný kultúrny majetok Republiky Srbsko mimoriadneho významu a od roku 1965 je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok. Dom pochádza z druhej polovice 18. storočia a jeho okolie je muzeálnym komplexom. Vedľa domu je sýpka na saniach a Mniač (SK1893), ktorý je tiež nehnuteľným kultúrnym majetkom a je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok.

Výstavná činnosť

Sledujte nás


 ytlogo     GaleriaZM FB