Ochrana nehnuteľného kultúrneho dedičstva

V roku 2019 kôli ochrane nehnuteľnej kultúrnej pamiatky – Najstaršieho domu, ktorý je pod ochranou Pokrajinského ústavu pre ochranu kultúrnych pamiatok a pod správou múzea, prostredníctvom projektu boli zabezpečené prostriedky na výmenu strechy. Práce boli vykonané pod dozorom ústavu. Strecha na tomto objekte nebola opravovaná, ani vymieňaná od roku 2002, takže bola značne poškodená, najmä okolo komína. Reakcia zodpovedných bola rýchla a prostriedky na práce boli zabezpečené zo súbehu Ministerstva pre štátnu správu a lokálnu samosprávu.

Koncom roku 2019 sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov obce a odborníkov Pokrajinského ústavu pre ochranu kultúrnych pamiatok s cieľom nájsť vhodné riešenie pre realizáciu projektu úpravy Najstaršieho domu a jeho okolia a premiestnenia mniača. V projekte, ktorý pre múzeum vypracoval ústav v roku 2011, sa uvádza i návrh na premiestnenie mniača, v súkromnom vlastníctve, v Báčskom Petrovci. Stretnutie sa konalo i z toho dôvodu, že sa mniač začal rozpadávať a mal vážne poškodenia, preto bolo potrebné nájsť riešenie, ako ho zachovať pre budúce generácie. Uzáver stretnutia bol pozitívny a dohodnuté bolo, aby lokálna samospráva mniač kúpila od majiteľa a ústav zabezpečí prostriedky a v roku 2020 bude vykonávať potrebné práce na premiestňovaní mniača.

 Kôli zachovaniu nehnuteľného kultúrneho dedičstva múzeum s finančnou podporou Obce Báčsky Petrovec kúpilo mniač, ktorý je pod ochranou Pokrajinského ústavu pre ochranu kultúrnych pamiatok a pod správou múzea. Pokrajinský ústav pre ochranu kultúrnych pamiatok v Petrovaradíne pripravil projekt a zabezpečil finančné prostriedky na realizáciu projektu premiestnenia mniača. Pod dohľadom odborníkov ústavu sa úspešne zrealizovalo premiestnenie mniača do dvora Najstaršieho domu. Projekt bol realizovaný v období júl – september 2020. Potom nasledovali práce na dlažbe a úprave uličného chodníka, prístupnej časti k domu a časti dvora. Pred komplexom bola postavená nová informačná tabuľa a na dvore stĺpové statívy s informačným rámom. Nová tabuľa bola zavesená aj nad vchodom do budovy Galérie Zuzky Medveďovej. Finančné prostriedky na uvedené tabule boli získané prostredníctvom súbehu Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá.Počas letných mesiacov roku 2020 boli steny domu, vonkajšie a vnútorné, ako aj pec v zadnej miestnosti, úplne opravené a upravené. Priestor bol vybielený, dezinfikovaný, vetraný a v miestnostiach boli kúrené pece na zníženie vlhkosti v dome. Po stavebných prácach a dezinsekcii múzejné predmety boli vrátené do areálu. Tkáčske krosná, ktoré múzeum dostalo do daru na konci roka 2020, sme umiestnili v zadnej miestnosti. Po dokončení prác bol vytlačený leták so základnými informáciami o komplexe.

Pripravila: Anna Séčová-Pintírová

18. 3. 2021

Galéria Zuzky Medveďovej

GZM

Galéria Zuzky Medveďovej predstavuje dôležitú zložku kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov už tridsať rokov. Slávnostne bola otvorená 1. júla 1989 a prvou expozíciou boli práve umelecké diela Zuzky Medveďovej. Zuzka Medveďová bola prvá akademická maliarka z radov vojvodinských Sloveniek.

Virtuálne prehliadky

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Komplex tradičnej architektúry

Komplex ľudovej arhitektúry

Komplex tradičnej architektúry tvoria Najstarší dom v Petrovci (SK1017), ktorý predstavuje nehnuteľný kultúrny majetok Republiky Srbsko mimoriadneho významu a od roku 1965 je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok. Dom pochádza z druhej polovice 18. storočia a jeho okolie je muzeálnym komplexom. Vedľa domu je sýpka na saniach a Mniač (SK1893), ktorý je tiež nehnuteľným kultúrnym majetkom a je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok.

Výstavná činnosť

Sledujte nás


 ytlogo     GaleriaZM FB