Јавни конкурс за избор директора Музеја војвођанских словака

На основу члана 35. и 36. Закона о култури („Сл. гласник РС, бр 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 49. Закона о музејској делатности („Службени гласник РС“, бр. 35/2021) и  члана 21, 22. и 23. Статута Музеја војвођанских Словака („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 4/12 и 6/2017), и Одлуке Управног одбора Музеја војвођанских Словака у Бачком Петровцу бр. 102-66-16/2021

Управни одбор Музеја војвођанских Словака у Бачком Петровцу

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА

 

 

Кандидати треба да испуњавају следеће услове:

 • да има високу стручну спрему (високо образовање на студијама другог степена дипломске академске студије – мастер или специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, или високо образовање на основним студијама у трајању од четири године) друштвено-хуманистичког смера;
 • да има положен стручни испит;
 • да има најмање пет година рада у музејској делатности;
 • да је учествовао и руководио стручним, научним и музеолошким пројектима;
 • да поседује руководеће способности, знања и искуства;
 • да познаје и служи се словачким језиком;
 • држављанство Републике Србије.

Осим пријаве на конкурс, кандидати треба да приложе:

 • биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима;
 • диплому о стеченој стручној спреми;
 • предлог програма рада и развоја Музеја за период од четири године;
 • доказ о радном искуству;
 • уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
 • потврда да кандидат није кривично гоњен;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • оверену фотокопију личне карте.

Документа за конкурс се достављају у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника односно другог надлежног органа.

Рок за подношење пријава кандидата на јавни конкурс је петнаест (15) дана од дана оглашавања конкурса у дневном листу „Дневник“ издању за територију целе Републике Србије, tj. од 29. септембра до 13. октобра 2021. године.

Директор Музеја војвођанских Словака именује се на период од четири (4) године.

Пријаве са доказима о испуњавању услова са назнаком „ЗА КОНКУРС“ се подносе писаним путем препорученом пошиљком на адресу: Музеј војвођанских Словака, 21470 Бачки Петровац, Маршала Тита 23 или лично сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова на адреси Максима Горког 17, 21470 Бачки Петровац. Пријаве на конкурс са наведеном документацијом доставити у затвореној коверти.

Јавни конкурс за избор директора Музеја војвођанских Словака објављује се у дневном листу „Дневник“ издању за територију целе Републике Србије, на интернет страници Музеја војвођанских Словака, Националне службе за запошљавање, Општине Бачки Петровац, Националног савета словачке националне мањине и у недељнику “Hlas ľudu”.

Информације о конкурсу се могу добити на број: 0637030254, или путем емаил поште: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

У Бачком Петровцу,
дана 23. септембра 2021. године
Јарослав Микловиц
Председник Управног одбора
Музеја војвођанских Словака

 

Јавни конкурс за избор директора Музеја војвођанских словака

 

Галерија
Зуске Медвеђове

GZM

Галерија Зуске Медвеђове већ тридесет година представља важан део културног наслеђа војвођанских Словака. Свечано је отворена 1. јула 1989. године, а на првој изложби представљена су управо уметничка дела Зузке Медвеђове. Зузка Медвеђова  је била прва академска сликарка из редова војвођанских Словака.

Виртуелне
туре

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Комплекс
традиционалне архитектуре

Komplex ľudovej arhitektúry

Комплекс традиционалне архитектуре чини Најстарија кућа у Петровцу (СК1017), која представља непокретно културно добро Републике Србије од изузетног значаја и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе од 1965. године. Кућа датира из друге половине 18. века, а њена околина је музејски комплекс. Поред куће је амбар на саоницама и мњач (СК1893), који је такође непокретно културно добро и под заштитом је Покрајинског завода за заштиту споменика културе.

Изложбена делатност

Запратите нас


 ytlogo     GaleriaZM FB